ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง สนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 23.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านแม่สะกึด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง สนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 23.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านแม่สะกึด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ 2,296,800.-บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

(เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง)

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.