ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 15 ส.ค. 2562

ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 1 - 15  สิงหาคม  2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง  ตำบลผาบ่อง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ในระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง  ญัตติ

-  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563   วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติตามระเบียบฯ ข้อที่ 49 , 50 , 51

ในระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง ญัตติ

- ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2563  วาระที่ 3  ขั้นลงมติ  ว่าจะให้ตามเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  ตามระเบียบฯ ข้อ  54


67740393 2417150405227028 5885387260437725184 n


67797588 1258418834338213 2509426250045456384 n


67901083 327494521277679 4209833021194371072 n


68589855 462016391319373 2823408421175296000 n


68995464 1095724163952042 4379917149204905984 n


69088535 760624347706234 3216345384129396736 n


67705915 2545560818863909 3727200300533022720 n

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.