รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่  1 - 15  สิงหาคม  2562

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง  ตำบลผาบ่อง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเพื่อพิจารณา

1.) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการตามระเบียบฯ ข้อ  47

2.) แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2563

3.) พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562

4.) ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

5.) ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 3  บ้านห้วยเดื่อ  เป็นโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3  ต.ผาบ่อง  อ.เมือง

6.) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปา  หมู่ที่ 12  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

7.) ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภาพการประชุม

67983664 654817478347259 6954578484983234560 n


68667788 390988364890391 359130394898989056 n


67574936 378279326206814 6480088227746152448 n


67548264 2301214103249271 8454234713735823360 n


67696590 458543181366348 7942923671805362176 n


67711654 483978902172077 60885628186787840 n


68493650 1103911519998191 6990028771382263808 n


ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.