รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผาบ่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผาบ่อง

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผาบ่อง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562
วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผาบ่อง

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.