รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 / 2562 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่  27 พฤษภาคม  2562

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง  ตำบลผาบ่อง  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในหัวข้อเรื่องเพื่อพิจารณา

1.ขอความเห็นชอบการร่างแผนพัฒนาสี่ปี ( ปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 - 2564 ) 

2.ขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อขอขยายเขตแนวเขตไฟฟ้า ตามแนวถนนตั้งแต่หน้าคริสตจักรอิมมานูเอล หมู่บ้านแม่สะกึด ตำบลผาบ่อง จนถึงบ่อขยะที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับทีั่  40/2543  ลงวันที่  14 กุมภาพันธ์  2543

3.ขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน - กัลยานิวัฒนา - สะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่  กิจกรรมหลักบูรณะถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ตอนที่ 1 สายบ้านหัวน้ำแม่สะกึด ตำบลผาบ่อง - บ้านห้วยตอง  ตำบลห้วยปูลิง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ขนาดกว้างเฉลี่ย  5.50 - 6.00  เมตร  ยาว  9,000 เมตร  หนา 0.50  เมตร  หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า  52,872.50  ตารางเมตร  ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

4.ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ( หมวดค่าครุภัณฑ์ ) สำนักปลัด

5.ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิม และถนนแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านหมู่ที่ 1 - 12 ตำบลผาบ่อง  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  หน้าที่  52  โครงการลำดับที่ 1  งบประมาณ  300,000 บาท  เป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม  และถนนแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 - 12  ตำบลผาบ่อง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  หน้าที่  52  โครงการลำดับที่ 1  งบประมาณ  300,000  บาท


IMG 0013


IMG 0015


IMG 0011


IMG 0019


IMG 0022


IMG 0008


 

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.