แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )

แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )

องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำนำ     สารบัญ

ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน   

ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560

ส่วนที่ 3  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ


 

    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2561 ถึง 2564 )

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

รายละเอียดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )

- ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน     - ข้อมูลต่อเนื่อง

- ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว แผนงานเกษตร

- ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  แผนงานเกษตร

- ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป


      บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ( 2561 - 2564 )

สำหรับอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561 -2564 ) สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจขององค์กรประชาชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานการศึกษา/แผนงานสาธารณสุข/แผนงานงบกลาง

- ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว แผนงานการเกษตร

- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แผนงานเกษตร

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป


บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี ( 2561 - 2564 )

สำหรับประสานงานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( 2561 - 2564 ) สำหรับประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะชุมชน


บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี ( 2561 - 2564 )

สำหรับประสานงานโครงการพัฒนาจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

รายละเอียดโครงการโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี ( 2561 - 2564 )สำหรับประสานงานโครงการพัฒนาจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงานการเกษตร


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี ( 2561 -2564 )

สำหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี ( 2561 -2564 ) สำหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะชุมชน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/และการรักษาความสงบเรียบร้อย

- ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  แผนงานเกษตร

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปํญญาท้องถิ่น

- นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป


 

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 ) 

 

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.