แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่อง อนุมัติแผนพัฒนาสามปี 2560-2562

ส่วนที่ 1  บทนำ 

ส่วนที่ 2 บัญชีประสานโครงการบัญชีประสานโครงการ

ส่วนที่ 3  - ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงกสร้างพื้นฐาน(1.1)

          - ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงกสร้างพื้นฐาน(1.2)

          - ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

ส่วนที่  4  บัญชีสรุปโครงการ

รายงานผลตามข้อบัญญัติ_ปี_58

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.